vrijdag 23 juni 2017

Geloof Wat Durf Geeft

Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. (Handelingen 4:13)

Bekijk dit laatste zinsdeel eens… ‘‘En zij herkenden hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.’’ Ik houd van die observatie, omdat dat wat voor Petrus toen waar was, ook voor ons nu geldt.

Een persoon die met Jezus wandelt, heeft iets moois, aanlokkelijks en overtuigends over zich. Een persoon die met Jezus wandelt, wordt bemoedigd door Zijn Geest en ontvangt moed om te wandelen in vrijmoedigheid, geloof en zelfverzekerdheid; hij is ervan overtuigd geraakt dat Jezus is wie Hij zegt dat Hij is en dat Hij kan doen wat Hij zegt dat Hij kan doen.

De enige manier waarop wij Jezus op deze persoonlijke manier kunnen leren kennen en zulk vrijmoedig geloof kunnen hebben is door tijd met Hem door te brengen, door Zijn Woord te lezen en gevuld te worden met Zijn Geest. En de enige manier waarop de wereld om ons heen Hem kan zien is door Jezus in en door ons te zien.

Het leven van Petrus en de andere discipelen vind ik heerlijk om te onderzoeken. Hun leven laat ons zien dat het niet uitmaakt wie je bent, waar je vandaan komt, wat je opleiding, vaardigheden, persoonlijkheid, of training is - of zelfs welke fouten je gemaakt hebt in het verleden - God wil jou op een prachtige manier gebruiken om mensen tot Hem te leiden.

Wij kunnen ons gewoontjes en niet speciaal voelen, maar toch kunnen wij een buitengewone impact hebben in de wereld, voor Gods glorie - niet om onze eigen naam of ons eigen kunnen, maar om wie Jezus is in ons.

Ik geloof dit, omdat ik het in Petrus’ leven zie. Petrus was een van de eerste mannen die Jezus riep als zijn discipel, maar hij had geen theologische achtergrond waarvan je zou denken dat je die nodig hebt in de bediening. Hij was een simpele visser die voor hemzelf en zijn familie zorgde. Jezus wist dat wij, tweeduizend jaar later, zouden moeten zien dat zelfs een simpele visser - met zijn fouten, gebreken en meer - gebruikt kan worden als vrijmoedige gelovige door God.

In Mattheüs 16:13-14, vraagt Jezus aan de discipelen wat het volk dacht wie Hij was. Eerst praatten de discipelen onderling over wat de ideeën en gedachten van andere mensen waren. En het is mogelijk, dat vandaag de dag, wij ook naar andere mensen kijken om te bedenken wie God is, maar we zullen nooit een persoonlijke openbaring krijgen tenzij wij een persoonlijke relatie met Hem opbouwen. Hiervoor moeten we moeite doen, ons geloof trainen en leren hoe we vrijmoedig kunnen wandelen in het doel en plan wat Hij voor ons heeft.

Jezus richtte zich op deze kern toen Hij de discipelen vroeg: ‘‘Maar u, wie zegt u dat Ik ben?’’ (Mattheüs 16:15) Petrus was de eerste die reageerde (zoals vaker!), en omdat hij tijd met Hem had doorgebracht, kon hij met zekerheid zeggen wie Jezus was voor hem. Petrus hoefde niet te leunen op de openbaring of het inzicht van anderen; hij wist het en belijdde door geloof dat Jezus de Zoon van God is.
En door die simpele geloofsbelijdenis, sprak Jezus deze profetie over Petrus uit:

‘‘En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.’’ (Mattheüs 16:18)

Het is dit geloof in Jezus en de kracht van Zijn naam wat de hoeksteen van onze verlossing is geworden, de rots waarop ons geloof is gevestigd, en het is de belofte van overwinning op de vijand.

Omdat Petrus geloofde in Jezus, kon hij voortgaan in vrijmoedigheid om te doen waartoe God hem had geroepen, en niets en niemand die Gods plan in en door hem kon tegenhouden. Ditzelfde is waar voor jou en mij. Wij zijn allemaal levende stenen (1 Petrus 2:5-6), geroepen en gekozen naar Gods plan, en we zullen nooit te schande gezet worden omdat wij op Hem vertrouwen.

Wanneer we Petrus weer zien in Handelingen 4:1-13, zien we hem met een vrijmoedig geloof, vol van zalving en autoriteit, zieken genezen en mensen oproepen tot bekering in Jezus’ naam. Dit verstoorde velen die niet blij waren met het zien van Gods werk door normale mensen heen, maar wanneer ook zij Petrus het Woord van God hoorden spreken, konden ze er niet omheen dat hij met vrijmoedigheid en autoriteit het evangelie verkondigde. Zij verbaasden zich dat zulke vrijmoedigheid kwam van zo’n normaal, ongeleerde, ongetrainde (en gebrekkig) persoon, en de enige conclusie die zij konden trekken was dat deze man met Jezus wandelde.

Mijn vriendin, ik geloof dat ook wij bekend kunnen komen te staan als mensen die in de kracht staan van de Heilige Geest en de moed hebben om in vrijmoedig geloof en zekerheid te wandelen. God wil onze gewone leventjes gebruiken om Zijn doel op aarde te bereiken. Hij zal ons toerusten en in staat stellen om te doen waartoe Hij ons geroepen heeft en te gaan waarnaar Hij ons zendt. Laten we de wereld verrassen en verbazen door simpelweg bekend te staan als iemand die met Jezus wandelt en gevuld is met Zijn Geest, met als gevolg vol van zalving en autoriteit te wandelen, in Jezus’ naam.

Veel liefs,


Andrea

Week 1 vrijdag


DAG 5 – VRIJDAG
Petrus Geloof Geeft Hem Lef
LEES: Mattheüs 16:13-18; Handelingen 4:1-13 
SOAP: Mattheüs 16:18; Handelingen 4:13

Petrus was de eerste discipel die Jezus Christus als Messias, de Zoon van God beleed. Deze belijdenis van geloof door Petrus, en uiteindelijk ook van de andere discipelen, zou het fundament worden van de gemeente. De discipelen waren geen bijbelleraren of religieuze leiders, maar hun geloof en de autoriteit van Jezus hebben hen tot leiders van de vroege kerk gemaakt.

Hoe twijfel jij aan je roeping om in Gods koninkrijk te werken? Onze heilige God roept gewone mensen om een onderdeel te zijn van Zijn bijzondere werk. God is oneindig groot en Hij is bij elke taak die Hij uitdeelt en Hij blijft trouw aan hen die Hem vertrouwen en gehoorzamen.


Vader God, ik dank U dat U mij wilt gebruiken en toerusten om trouw Uw mensen te dienen en hen te zegenen. Heer, help mij om te focussen op Uw overvloed in plaats van te kijken naar mijn eigen tekortkomingen. Amen. 

donderdag 22 juni 2017

Week 1 donderdag


DAG 4  – DONDERDAG
Petrus Verloochent Jezus          
LEES: Mattheüs 26:30-35; 69-75               
SOAP: Mattheüs 34-35; 74-75

Wanneer Jezus de verloochening van Petrus voorzegd, is Petrus vol zelfvertrouwen en hij veegt de voorspelling hartstochtelijk van tafel. Maar als de voorzegging van Jezus uitkomt is Petrus vol verdriet en vol spijt.

Welk falen heeft jou ontmoedigd om Jezus met je hele hart te volgen? God kent ons falen en onze zwakheden. Hij is niet verrast of in shock als we Hem tekort doen. Zijn vergeving, verzoening en herstel staat al klaar zodra we ons van onze zonde afkeren en Hem zoeken.

Vader God, ik dank U voor Uw genade die groter is dan mijn zonde. Heer, herstel de intimiteit en de eerlijkheid in onze relatie zodat ik dicht bij U blijf. Als ik val, laat me dan snel naar U terugkeren. In Jezus naam. Amen.  

woensdag 21 juni 2017

Als Je Weinig Geloof Hebt...
“Wat betekent het om in geloof te wandelen? Het betekent dat je Gods woord gehoorzaamt, ongeacht de gevoelens die je ervaart, de omstandigheden waarin je leeft of de consequenties die voor je liggen.” – Warren Wiersbe 

De hitte begon langzaam weg te trekken toen de zon begon te zakken. Ze pakte mijn hand en keek me aan met haar diepbruine ogen en ze vroeg me schattig:  

Wil je alsjeblieft een stukje gaan fietsen met mij?’ 

Ze is de jongste van vier en normaal gesproken had ze al lang op bed moeten liggen, maar de zomer zorgt er vaak voor dat de strikte routines en strenge moeders wat soepeler worden. En daarbij: de enige manier om over haar angst voor fietsen heen te komen nadat ze laatst lelijk gevallen was, was om weer moed te verzamelen en weer in het zadel te klimmen.  

Ze stapt vol vertrouwen op haar fiets en kijkt vooruit naar de effen, rustige weg voor haar. Haar favoriete plekje om te fietsen is een verlaten parkteerterrein, waar het risico op afleiding klein is en waar alle ruimte is om te oefenen. Die plek is misschien eenzamer en minder spannend dan de plaats waar we wonen, maar het is een veilige plaats. In de wetenschap dat de basis goed zit, voelt ze zich zelfverzekerd en kijkt ze naar de mooie dingen om haar heen… 

‘De paarse bloemen zijn in de zomer mijn favoriete bloemen.’ 
‘Mam, God heeft echt zo’n mooie zonsondergang gegeven.’ 

‘Kunnen we nog een stukje verder fietsen?’ 

Het is de hobbelige, smalle weg omhoog die haar benauwt, dus ik vertel haar dat ze me moet volgen. We wonen hier, dus we moeten hier ook leren. Als ze naar mij kijkt en mij aanwijzingen laat geven, zal ze merken dat ik haar langs de kuilen en door het drukke verkeer leid. Ik doe dat voor haar bestwil. Als ze mij volgt, zal ze zoveel vrijheid, schoonheid en vreugde ervaren op de plek waar zij ‘geplant’ is.  

Maar vaak twijfelt ze. 

Tijdens ons laatste fietsritje kon ze niet voorkomen dat de angst binnensloop. Haar lichaam verslapte toen haar ogen niet meer op mij, maar op de obstakels om haar heen waren gericht. Toen ze keek naar alles wat mis kon gaan, kelderde haar vertrouwen. Binnen een paar seconden was ze in paniek. Ze volgde mij niet meer, maakte een te scherpe bocht en viel. Haar roze glitterfietsje lag bovenop haar en was beschadigd.  

Kleingelovige, waarom twijfelde je? 

Dit waren de woorden van de Heer die hij tegen Petrus zei, en ik kan me voorstellen hoe hij ze tegen mij zegt. 

Jezus had op wonderbaarlijke wijze 5000 mensen gevoed. 

Als mijn levensweg geëffend is en de overtocht over het water rustig is, ga ik vol vertrouwen en geloof op wegIk zie Jezus’ kracht voor me uit gaan. Ik zit vol God-vertrouwen, ik weet dat mijn Verlosser vlakbij me is en ik kijk ernaar uit om mijn veilige plekje bij Hem in de boot in te nemen. Natuurlijk is het niet heel spannend daar, maar het lijkt er veilig te zijn. En God weet dat ik van veilig hou. 

Het gaat allemaal goed, totdat er een levensstorm opsteekt. 

Het is de weg omhoog die me bang maakt, dus Jezus instrueert me vriendelijk om Hem te volgen. Hij heeft me hier gebracht omdat Hij daar een doel mee heeft, dus ik moet Hem vertrouwen. Ik woon hier en ik leer hier. Als ik naar Hem opzie en Zijn aanwijzingen volg, zal ik zien dat Hij mijn bestwil voor ogen heeft en dat Zijn weg altijd de beste is voor mij. Die weg is tot Zijn glorie.  

Maar als de storm sterker wordt en de golven tegen me opbeuken, kom ik in de verleiding om angst toe te laten. Mijn ogen zijn niet meer op Jezus gericht, maar op de obstakels die me omringen. Terwijl ik let op alles wat mis kan gaan, begint de twijfel in me op te borrelen. Als Hij me niet stap voor stap leidt, sla ik mijn eigen weg in en word ik bang, natuurlijk, en zink ik… terneergedrukt door mijn eigen mislukte poging om zelfvoorzienend te zijn met het gewicht van de hele wereld op mijn schouders. 

En ik zie de schoonheid niet van wie God is en van alles wat Hij voor me heeft gemaakt in het dal. 

Als je weinig geloof hebt, kijk dan omhoog! De God van de bergtop is nog steeds dezelfde God in het dal. 

Vind je het niet geweldig hoe het boek Mattheus ons laat weten dat Jezus direct zijn hand uitstak en Petrus vastgreep toen hij zonk? Meid, Hij heeft je vast! We hebben een Redder die er altijd is om ons te helpen als we in de problemen zitten. Hij staat voor je klaar en Hij verlangt ernaar dat we het uitroepen naar Hem: ‘Heer, red me!’ Als je middenin de storm je blik hebt afgewend van Jezus, moet je weten dat het niet te laat is. Je kunt vandaag opnieuw beginnen met wandelen in geloof. Dus raap al je moed bij elkaar, trek de wapenrusting aan en door Gods genade kun je terug gaan naar de weg waarop Hij je geroepen heeft. 

Met de wetenschap dat haar Fundament sterk is, gaat ze vol vertrouwen en kijkt ze naar de schoonheid om haar heen. 

´God, U bent trouw in elk seizoen.’ 

‘Jezus, U verandert as in de mooiste dingen.’ 

‘Geest, ik zal gaan waar U me leidt en ik zal daar blijven zolang U dat wilt.’ 

En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen.  Zij die in het schip waren, kwamen Hem aanbidden en zeiden: Werkelijk, U bent de Zoon van God! – Mattheus 14:32-33 

Als jouw geloof klein is, kijk omhoog. De Zoon van God is bij je 

Aan Zijn Voeten, 

Whitney 

Laten we praten: welke twijfel moet jij overgeven aan God als je vandaag begint met wandelen in geloof?  

Dit is week 1 van onze studie Volledig Toegewijd! Hoewel onze studie in het Engels Sold Out heet, zijn de studiegidsen nog lang niet uitverkocht. Zorg dat je vandaag nog een exemplaar te pakken krijgt. Onze studiegidsen hebben een prachtige inhoud, zijn eenvoudig te gebruiken en zijn speciaal voor JOU ontworpen! 


Week 1 woensdag


DAG 2 - WOENSDAG
Petrus Loopt op het Water
LEES: Mattheüs 14:22-33            
SOAP: Mattheüs 14:28-33

Jezus wandelde op water in de richting van Zijn angstige discipelen. Petrus wilde heel graag het wonder van het lopen op water met Jezus ervaren. Maar zodra Petrus van Jezus wegkijkt begint hij te zinken. Jezus leert de discipelen volledig op Hem te vertrouwen.

In welke geloofsbeproeving bevind jij je momenteel? Roept God jou om met Hem op het water te lopen? Een groot geloof is niet te zien aan onze acties maar in het volledig vertrouwen op Gods kracht, beloften en mogelijkheden.

Vader God, ik dank U dat U mij roept om op het water te lopen. Heer, vergroot mijn geloof en help mij om op U te blijven focussen in het midden van mijn moeiten en stormen. In Jezus naam. Amen.